Ikov

Play with many others today!

Item NPC Name Average Kills
Air rune Skeletal wyvern 14
Air rune Skeletal wyvern 14
Fire rune Skeletal wyvern 13
Fire rune Skeletal wyvern 13
Nature rune Skeletal wyvern 27
Law rune Skeletal wyvern 13
Law rune Skeletal wyvern 13
Death rune Skeletal wyvern 8
Death rune Skeletal wyvern 8
Soul rune Skeletal wyvern 12
Soul rune Skeletal wyvern 12
Death rune Skeletal wyvern 8
Coins Skeletal wyvern 3
Coins Skeletal wyvern 4
Coins Skeletal wyvern 4
Lobster Skeletal wyvern 50
Draconic visage Skeletal wyvern 506
Mithril bolts Skeletal wyvern 25
Mithril bolts Skeletal wyvern 25
Adamant bolts Skeletal wyvern 23
Adamant bolts Skeletal wyvern 23
Runite bolts Skeletal wyvern 23
Runite bolts Skeletal wyvern 23
Avantoe seed Skeletal wyvern 24
Irit seed Skeletal wyvern 22
Ranarr seed Skeletal wyvern 23
Toadflax seed Skeletal wyvern 22
Cadantine seed Skeletal wyvern 20
Kwuarm seed Skeletal wyvern 57
Lantadyme seed Skeletal wyvern 59
Watermelon seed Skeletal wyvern 57
Dwarf weed seed Skeletal wyvern 54
Cadantine seed Skeletal wyvern 18
Grimy fellstalk Skeletal wyvern 51
Grimy spirit weed Skotizo 6
Skotos Skotizo 500
Ancient shard Skotizo 1
Death rune Skotizo 4
Soul rune Skotizo 4
Blood rune Skotizo 4
Rune platelegs Skotizo 5
Rune plateskirt Skotizo 5
Rune platebody Skotizo 5
Rune kiteshield Skotizo 5
Grimy ranarr Skotizo 4
Grimy snapdragon Skotizo 4
Grimy torstol Skotizo 4
Uncut dragonstone Skotizo 7
Battlestaff Skotizo 5
Onyx bolt tips Skotizo 5
Adamantite ore Skotizo 5
Rune bar Skotizo 5
Mahogany plank Skotizo 5
Uncut onyx Skotizo 100
Dark totem base Skotizo 32
Dark totem middle Skotizo 32
Dark totem top Skotizo 31
Dark totem Skotizo 55
Dark claw Skotizo 40
Jar of darkness Skotizo 400