Ikov

Play with many others today!

Item NPC Name Average Kills
Mithril ore Sulphur Lizard 46
Grimy guam Sulphur Lizard 24
Grimy marrentill Sulphur Lizard 26
Grimy tarromin Sulphur Lizard 28
Grimy harralander Sulphur Lizard 37
Grimy ranarr Sulphur Lizard 40
Grimy irit Sulphur Lizard 46
Grimy avantoe Sulphur Lizard 55
Grimy kwuarm Sulphur Lizard 55
Grimy lantadyme Sulphur Lizard 59
Grimy cadantine Sulphur Lizard 61
Grimy dwarf weed Sulphur Lizard 71
Grimy fellstalk Sulphur Lizard 43
Mystic gloves Sulphur Lizard 91
Swordfish Sulphur Lizard 49
Potato seed Sulphur Lizard 28
Onion seed Sulphur Lizard 28
Cabbage seed Sulphur Lizard 36
Sweetcorn seed Sulphur Lizard 36
Strawberry seed Sulphur Lizard 43
Barley seed Sulphur Lizard 42
Jute seed Sulphur Lizard 46
Yanillian seed Sulphur Lizard 62
Watermelon seed Sulphur Lizard 64
Gold charm Suqah 9
Green charm Suqah 12
Big bones Suqah 1
Big bones Suqah 1
Big bones Suqah 1
Big bones Suqah 1
Crimson charm Suqah 18
Blue charm Suqah 16
Grimy guam Suqah 7
Grimy marrentill Suqah 7
Suqah hide Suqah 1
Gold charm Suqah 7
Green charm Suqah 15
Crimson charm Suqah 17
Blue charm Suqah 16
Grimy guam Suqah 6
Grimy marrentill Suqah 8
Suqah hide Suqah 1
Gold charm Suqah 8
Green charm Suqah 13
Crimson charm Suqah 16
Blue charm Suqah 18
Grimy guam Suqah 6
Grimy marrentill Suqah 8
Suqah hide Suqah 1
Gold charm Suqah 7
Green charm Suqah 12
Crimson charm Suqah 18
Blue charm Suqah 15
Grimy guam Suqah 8
Grimy marrentill Suqah 6
Suqah hide Suqah 1
Overload (+)(4) Tekton 1
Revitalisation (+)(4) Tekton 1
Prayer enhance (+)(4) Tekton 1
Tekton's journal Tekton 1