Ikov

Play with 397 players today

Item NPC Name Average Kills
Grimy marrentill Skeletal wyvern 17
Law rune Skeletal wyvern 13
Dwarf weed seed Skeletal wyvern 54
Adamant hatchet Skeletal wyvern 22
Air rune Skeletal wyvern 14
Draconic visage Skeletal wyvern 506
Toadflax seed Skeletal wyvern 22
Green charm Skeletal wyvern 4
Grimy irit Skeletal wyvern 32
Death rune Skeletal wyvern 8
Runite bolts Skeletal wyvern 23
Grimy tarromin Skeletal wyvern 17
Law rune Skeletal wyvern 13
Cadantine seed Skeletal wyvern 18
Snakeskin chaps Skeletal wyvern 23
Air rune Skeletal wyvern 14
Cadantine seed Skeletal wyvern 20
Crimson charm Skeletal wyvern 4
Grimy kwuarm Skeletal wyvern 31
Coins Skeletal wyvern 3
Runite bolts Skeletal wyvern 23
Wyvern bones Skeletal wyvern 1
Grimy guam Skeletal wyvern 17
Death rune Skeletal wyvern 8
Mithril bolts Skeletal wyvern 25
Earth battlestaff Skeletal wyvern 22
Fire rune Skeletal wyvern 13
Kwuarm seed Skeletal wyvern 57
Blue charm Skeletal wyvern 4
Grimy lantadyme Skeletal wyvern 42
Coins Skeletal wyvern 4
Avantoe seed Skeletal wyvern 24
Grimy avantoe Skeletal wyvern 30
Death rune Skeletal wyvern 8
Mithril bolts Skeletal wyvern 25
Grimy fellstalk Skeletal wyvern 51
Granite legs Skeletal wyvern 51
Fire rune Skeletal wyvern 13
Lantadyme seed Skeletal wyvern 59
Mithril sword Skeletal wyvern 11
Grimy ranarr Skeletal wyvern 41
Coins Skeletal wyvern 4
Irit seed Skeletal wyvern 22
Grimy cadantine Skeletal wyvern 31
Soul rune Skeletal wyvern 12
Ancient shard Skotizo 1
Mahogany plank Skotizo 5
Uncut dragonstone Skotizo 7
Dark claw Skotizo 40
Rune platebody Skotizo 5
Death rune Skotizo 4
Uncut onyx Skotizo 100
Battlestaff Skotizo 5
Jar of darkness Skotizo 400
Grimy spirit weed Skotizo 6
Rune kiteshield Skotizo 5
Dark totem base Skotizo 32
Soul rune Skotizo 4
Stamina potion(4) Skotizo 5
Onyx bolt tips Skotizo 5