Ikov

Play with 397 players today

Item NPC Name Average Kills
Mithril kiteshield Bronze dragon 18
Coins Bronze dragon 4
Mithril hatchet Bronze dragon 17
Nature rune Bronze dragon 59
Law rune Bronze dragon 9
Adamant platebody Bronze dragon 19
Coins Bronze dragon 4
Mithril 2h sword Bronze dragon 19
Dragon bones Bronze dragon 1
Death rune Bronze dragon 23
Fire rune Bronze dragon 29
Gold charm Bronze dragon 8
Rune sq shield Bronze dragon 28
Bronze bar Bronze dragon 1
Rune longsword Bronze dragon 31
Death rune Bronze dragon 26
Fire rune Bronze dragon 26
Green charm Bronze dragon 3
Grimy harralander Brutal green dragon 17
Mithril arrow Brutal green dragon 7
Adamant med helm Brutal green dragon 392
Death rune Brutal green dragon 25
Blue charm Brutal green dragon 38
Grimy dwarf weed Brutal green dragon 26
Grimy marrentill Brutal green dragon 20
Adamant arrow Brutal green dragon 18
Adamant kiteshield Brutal green dragon 19
Nature rune Brutal green dragon 20
Adamant 2h sword Brutal green dragon 33
Grimy irit Brutal green dragon 29
Grimy tarromin Brutal green dragon 18
Coins Brutal green dragon 3
Rune chainbody Brutal green dragon 23
Air rune Brutal green dragon 24
Rune 2h sword Brutal green dragon 34
Grimy kwuarm Brutal green dragon 30
Gold charm Brutal green dragon 6
Grimy guam Brutal green dragon 15
Coins Brutal green dragon 3
Dragon bones Brutal green dragon 1
Rune full helm Brutal green dragon 53
Law rune Brutal green dragon 22
Rune battleaxe Brutal green dragon 176
Grimy lantadyme Brutal green dragon 35
Green charm Brutal green dragon 11
Grimy avantoe Brutal green dragon 31
Coins Brutal green dragon 4
Dragon med helm Brutal green dragon 51
Law rune Brutal green dragon 17
Dragon longsword Brutal green dragon 351
Grimy ranarr Brutal green dragon 34
Crimson charm Brutal green dragon 16
Grimy cadantine Brutal green dragon 32
Green dragonhide Brutal green dragon 1
Blood rune Callisto 11
Magic seed Callisto 22
Dragon pickaxe Callisto 216
Magic logs Callisto 54
Coins Callisto 6
Palm tree seed Callisto 21